strikingstyle@strikingstyle.sk

0 ks 0.00 €


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy so spotrebiteľom a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne spotrebiteľom predávajúcemu za účelom splnenia objednávky  sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení  neskorších predpisov. Spotrebiteľ dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na korešpondenčnú adresu predávajúceho, Jana Bederová – Striking Style, Hviezdoslavova 75, 900 28  Ivánka pri Dunaji. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj elektronická forma, najmä prostredníctvom kontaktného formulára. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu prostredníctvom  kontaktného formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom.DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

UŽ VÁM ŽIADNA ZĽAVA NEUNIKNE. PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK A NIČ NEZMEŠKÁTE