strikingstyle@strikingstyle.sk

0 ks 0.00 €


Reklamácie/Reklamačný formulár

 

Reklamačný poriadok sa vzťahuje len na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho formou elektronického obchodu na stránke www.strikingstyle.sk.

V zmysle novely Občianskeho zákonníka c. 150/2004, je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru na pošte alebo od kuriéra. Počas tohto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne.

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné poškodenia. Pri mechanickom poškodení výrobku kupujúcim, alebo dopravcom táto záruka zaniká. Prípadné poškodenia tovaru zistené po otvorení zabezpečeného a nepoškodeného balíku je kupujúci povinný nahlásiť našej firme maximálne do 3 pracovných dní od prevzatia objednaného tovaru . Spotrebiteľ je oprávnený odmietnuť zásielku, ktorá je poškodená alebo nie je v zhode s kúpnou zmluvou. Pokiaľ spotrebiteľ poškodenú zásielku prevezme, je toto poškodenie potrebné popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: strikingstyle@strikingstyle.sk, priložiť  spísaný škodový protokol a tento bez odkladu poslať na mail alebo poštou na korešpondenčnú adresu: Jana Bederová – Striking Style, Hviezdoslavova 75, 900 28  Ivanka pri Dunaji. Za poškodenia vzniknuté prepravcom neručíme. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné závady.

Záruka sa nevzťahuje na:

  1. Závady vzniknuté neštadardným používaním
  2. nesprávnym použitím výrobku
  3. nesprávnym skladovaním

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných chýb v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo výmenu tovaru za ten istý. V prípade, že nie je možné záručné chyby odstrániť, má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.

Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať poštou na korešpondenčnú adresu predávajúceho, nie však na dobierku. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho ďalšiemu poškodeniu.

Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.
Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne.  V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

 

Reklamačný FormulárDAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

UŽ VÁM ŽIADNA ZĽAVA NEUNIKNE. PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK A NIČ NEZMEŠKÁTE